Unia Europejska - Projekty

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://swietlica.godow.pl/

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://swietlica.godow.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-03-03.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf, docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1, Brak treści alternatywnej dla plików niezgodnych z WCAG 2.1, Brak treści alternatywnej dla niektórych plików multimedialnych opublikowanych na stronie.

Materiały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adriana Spandel, spw.krostoszowice@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 472-79-23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres

 1. śląskie
 2. wodzisławski
 3. Godów
 4. Krostoszowice
 5. ul. Gustawa Morcinka 4
 6. 44-348 Krostoszowice

Parking

 1. Świetlice w Krostoszowicach i Skrzyszowie mieszczą się w budynku Szkół Podstawowych w tych miejscowościach, natomiast Świetlica w Łaziskach mieści się w budynku OSP Łaziska. Świetlice korzystają z miejsc parkingowych przy wyżej wymienionych budynkach. Świetlice nie posiadają własnych miejsc parkingowych.

Pies asystujący

 1. Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 1. Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 2. Do wejścia prowadzą schody.
 3. Przy schodach znajduje się poręcz.
 4. Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach znajduje się przy ulicy Gustawa Morcinka 4 w Krostoszowicach. Posiada dwie filie. Filia w Skrzyszowie znajduje się przy ulicy 1 Maja 177 w Skrzyszowie. Filia w Łaziskach znajduje się przy ulicy Powstańców Śląskich 95 w Łaziskach. Wejście do świetlicy w Krostoszowicach oraz Skrzyszowie znajduje się na poziomie gruntu, natomiast do wejścia do świetlicy w Łaziskach prowadzą schody przy których znajduje się poręcz.
 5. Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 6. Otwierają się na zewnątrz.
 7. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 8. Świetlice w Krostoszowicach i w Skrzyszowie mieszczą się w budynkach Szkoły Podstawowej w tych miejscowościach. Można do nich wejść również przez wejście budynku szkolnego. Świetlica w Łaziskach mieści się w budynku OSP Łaziska i tam również można wejść dodatkowym wejściem z poziomu gruntu po wcześniejszym uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Przestrzeń za wejściem

 1. Plan rozmieszczenia pomieszczeń znajduje się w korytarzu i jest wykonany w kontrastowych kolorach oraz dużymi czcionkami.
 2. Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.

Ciągi poziome

 1. Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 2. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

Schody

 1. W Świetlicy w Łaziskach schody prowadzą do wejscia do budynku.
 2. Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 3. Stopnie są oznaczone kontrastowo

Pomieszczenia

 1. Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

 

Kategoria: powiązane pliki [1]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf Raport dostępności.pdf 105.07KB pobierz Plik: Raport dostępności.pdf
do góry