Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach strona pełni rolę BIP

Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach strona pełni rolę BIP.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak funkcji lektora dla osób niesłyszących.
 • Częściowy brak możliwości opisania zdjęć dostępnych na stronie.

Wyłączenia

 • Archiwum poprzedniej wersji witryny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marcin Dudek.
 • E-mail: du_di@vp.pl
 • Telefon: 723895655

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach
 • Adres: ul. Gustawa Morcinka 4
  44-348 Krostoszowice
 • E-mail: spw.krostoszowice@gmail.com
 • Telefon: 609336997

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna w Krostoszowicach

ul. Gustawa Morcinka 4
44-348 Krostoszowice

- placówka znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach;

- brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach;

- toaleta znajdująca się na terenie Szkoły Podstawowej w Krostoszowicach;

- brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Filia w Łaziskach

ul. Powstańców Śląskich 95
44-340 Godów

- placówka znajduje się na terenie budynku OSP w Łaziskach;

- brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach;

- toaleta znajdująca się na terenie budynku OSP w Łaziskach;

- brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

Filia w Skrzyszowie

ul. 1 Maja 177
44-348 Skrzyszów

- placówka znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie;

- brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach;

- toaleta znajdująca się na terenie Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie;

- brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych.

do góry