Unia Europejska - Projekty
Strona główna/PROJEKTY UNIJNE

PROJEKTY UNIJNE

logotypy -  projekty unijne

Projekt pt. "Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy - GMINA GODÓW”.

 

Czas realizacji: 01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.

 

Wartość projektu: 96 195,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 81 765,75 zł

 

 

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Godów poprzez realizację usług z zakresu wsparcia rodziny wynikających z indywidualnych potrzeb z uwzględnieniem specyfiki grupy docelowej w okresie od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

Rodzaj zajęć

Zajęcia z języka polskiego z elementami terapii logopedycznej (5 godzin w tygodniu, dla 5 wychowanków)

Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z zakresu dogoterapii

Zajęcia z elementami arteterapii

Teatr terapeutyczny

 

Wsparciem objętych zostanie 5 dzieci uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i na dzień przystąpienia do projektu przebywały na terenie gminy Godów.

Przez osoby uciekające z terenu Ukrainy należy rozumieć osoby, o których mowa w Ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE. W celu zapewnienie kompleksowego wsparcia w ramach projektu wsparcie zagwarantowane zostanie także świetlicy profilaktyczno - wychowawczej, tj. podmiotowi realizującemu usługi wsparcia rodziny w zakresie działań podnoszących standard i jakość usług realizowanych na rzecz bezpośrednich odbiorców. Świetlica będzie zapewniała zaplecze dydaktyczno - wychowawczo - profilaktyczne. Placówka zostanie odpowiednio doposażona, zgodnie z potrzebami wynikającymi z przeprowadzonej diagnozy.

Grupę docelową stanowią dzieci, które przeżyły traumę wojny oraz ucieczki przed oprawcą, wychowujące się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju, głównie ze względu na konieczność przebywania poza domem oraz własnym krajem.

 

Do projektu rekrutowane będą osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. wraz z otoczeniem. Dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji, dokumenty potwierdzające kwalifikowalność uczestnika: poświadczenie o nadaniu PESEL ze statusem UKR/zaświadczenie z Urzędu ds. Cudzoziemców oraz deklaracja uczestnictwa/formularz zgłoszeniowy do projektu. W przypadku większej ilości zgłoszeń stosowane będą następujące kryteria: opinia kierownika świetlicy oraz pedagoga szkolnego dotycząca pilności wsparcia. W przypadku małej liczby uczestników zostaną przeprowadzone działania zaradcze takie jak: ogłoszenie dodatkowego naboru na wolne miejsca, kontakt z GOPS w Godowie w celu rozpoznania, czy w środowisku lokalnym nie funkcjonują rodziny ukraińskie potrzebujące wsparcia. Rekrutacja zostanie przeprowadzona w grudniu 2022 r. przez koordynatora oraz wychowawcę, którzy najlepiej znają grupę docelową. Opracowany zostanie regulamin rekrutacji do projektu, który będzie zgodny z regulaminem świetlicy profilaktyczno - wychowawczej.

Kategoria: powiązane pliki [6]
Format Nazwa pliku Rozmiar Pobierz
pdf ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ UA_REGULAMIN ŚWIETLICY.pdf 196.18KB pobierz Plik: ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ UA_REGULAMIN ŚWIETLICY.pdf
pdf КАРТКА UA_KARTA.pdf 56.92KB pobierz Plik: КАРТКА UA_KARTA.pdf
pdf додаток No 2 ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ UA_ZAŁĄCZNIK NR 2 OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.pdf 261.43KB pobierz Plik: додаток No 2 ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ UA_ZAŁĄCZNIK NR 2 OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU.pdf
pdf REGULAMIN REKRUTACJI PL_ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ (1).pdf 187.47KB pobierz Plik: REGULAMIN REKRUTACJI PL_ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПІДБІР ПЕРСОНАЛУ (1).pdf
pdf ZAŁĄCZNIK NR 2 OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PL_додаток No 2 ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ UA.pdf 178.38KB pobierz Plik: ZAŁĄCZNIK NR 2 OSWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU PL_додаток No 2 ЗАЯВА УЧАСНИКА ПРОЕКТУ UA.pdf
pdf ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PL_ДОДАТОК No 1 ФОРМА UA.pdf 368.56KB pobierz Plik: ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PL_ДОДАТОК No 1 ФОРМА UA.pdf

 

do góry