Unia Europejska - Projekty
Strona główna/RODO, DOSTĘPNOŚĆ, ETR

RODO, DOSTĘPNOŚĆ, ETR

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach ul. G. Morcinka 4, 44-348 Krostoszowice (nazywana dalej Administratorem) telefon: 32 472 79 23, adres email:
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Krostoszowicach, na podstawie ustawy z dnia 09.06.2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu wywiązania się z zawartej umowy oraz na podstawie zgody.
 4. Jeżeli Państwo wyrazili zgodę na przetwarzanie danych, zgoda taka może być w dowolnym momencie wycofana.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z przepisów prawa, zawartej umowy lub do czasu wycofania zgody.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie na podstawie przepisów uprawniających Administratora do przetwarzania tych danych).
 8. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących, narusza przepisy ogólne Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Odbiorcami Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych są Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza w Krostoszowicach oraz inne organy uprawnione do ich otrzymywania.
 10. Administrator może powierzać przetwarzanie danych innym podmiotom (tzw. podmiotom przetwarzającym) w celu realizacji łączącej umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora. Powierzenie przetwarzania danych realizowane będzie wyłącznie na podstawie podpisanej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 11. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny, w tym nie stosuje profilowania.
do góry